Algemene Voorwaarden

•    1.         Algemeen

1.1       Deze algemene voorwaarde zijn van toepassing op elk gebruik van Otodoc en op alle aanbiedingen en offertes van Otodoc.
1.2       Door bij Otodoc een bestelling te plaatsen, geeft u, de koper, te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarde van 
Otodoc accoord gaat.
1.3       Onder koper wordt verstaan: iedere bezoeker van Otodoc dan wel elke natuurlijke of rechtspersoon die via Otodoc, 
of op een andere wijze door middel van koop een product en/of een dienst aanschaft.

•    2.         Aanbiedingen

2.1       Alle aanbiedingen op Otodoc zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat
vermeld. De aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe bestellingen en/of nabestellingen.
2.2       Otodoc kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als uredelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbiedingen 
een kennelijke vergissing of een verschrijving zijn.
2.3       De op Otodoc vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro's en zijn exclusief 21% BTW.
Porto/verzendkosten worden vooraf aan de koper bekend gemaakt.

•    3.         Gegevens

3.1       Bij de koop dient u er zorg voor te dragen dat uw gegevens, zoals e-mail adres,adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, 
juist en actueel zijn.
Ook garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de producten van Otodoc
3.2       Otodoc garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze niet zullen worden doorverkocht of 
doorgegeven aan derden.
3.3       Otodoc zal uw gegevens verwerken om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen.

•    4.         Totstandkoming van de overeenkomst

4.1       De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Otodoc van uw bestelling.
4.2       Het wijzigen van de overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Otodoc is geaccepteerd.
4.3       De administratie van Otodoc geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de
door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

•    5.         Levering

5.1       De bestelling wordt door erkend Transport bedrijf op het door u aangegeven
adres afgeleverd, alle software producten worden via de mail verstuurd.
De leveringstermijn is in overleg tussen u en Otodoc
5.2       U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u aangeboden worden.
5.3       Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of
instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde
producten worden opgeslagen voor uw risico en voor uw rekening.
5.4       Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra porto/verzendkosten voor uw rekening.
5.5       Porto/Verzendkosten buiten Nederland zijn altijd op aanvraag.
5.6 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen 
zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Otodoc,
diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de normale gebruiksrechten die bij deze voorwaarden 
en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van afnemer tot verveelvoudiging, openbaarmaking 
aan derden en/of exploiteren van programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen is uitgesloten. 
Een aan afnemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

•    6.         Risico tijdens transport

6.1       Gedurende het transport van de producten zal Otodoc het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. 
Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

•    7.         Ruilen en retourneren

7.1       Aangekochte producten (hardware) kunnen alleen geretourneerd worden indien aangemeld bij Otodoc. 
Indien aangemeld bij en goedgekeurd door Otodoc kunnen de producten binnen 7 dagen na levering in originele verpakking en ongebruikt,
gefrankeerd retour gestuurd worden. De koper is zelf verantwoordelijk voor de
kosten van het retourneren. Ongefrankeerde retourneringen worden door Otodoc geweigerd.
De koper moet altijd traceerbaar en verzekerd verzenden.
(Software producten van Otodoc kunnen niet geretourneerd worden)
7.2       Om een terugbetaling te ontvangen moet het product in nieuwe, ongebruikte staat zijn met alle oorspronkelijke  verpakkingen en 
handleidingen.
7.3       Zodra Otodoc het geretourneerde product in goede staat retour heeftontvangen wordt het aankoopbedrag door ons aan u overgemaakt 
op de door u opgegeven bankrekening.
7.4       Aanbiedingen en afgeprijsde producten kunnen niet worden geretourneerd.
De door Otodoc gemaakte kosten i.v.m. het programmeren van een product worden bij retour zending van het product niet retour betaald.

•    8.         Garanties en reparaties

8.1       Otodoc garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de webshop vermelde specificaties
8.2       De koper dient de geleverde producten na levering te controleren. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit 
van het geleverde overeenstemmen
met hetgeen Otodoc en de koper is overeengekomen.
8.3       Indien na levering blijkt dat de geleverde producten niet voldoen aan de vermeldespecificaties zal Otodoc binnen 30 dagen zorgvuldig 
het probleem oplossen of het product vervangen of herstellen. Het garantietermijn van een product is 1 jaar en alleen langer indien de fabrikant 
van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer als 2 jaar.
8.4       Na verloop van de in artikelen 8.3 genoemde garantietermijn is Otodoc gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervangen, 
inclusief de daarvoor gemaakte extra kosten in rekening te brengen.
8.5       De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, 
zonder schriftelijke toestemming van Otodoc, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen 
aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het  product niet is bestemd.
8.6       Otodoc heeft een eigen technische dienst. Reparaties dienen, na Otodoc eerst op de hoogte te hebben gebracht, altijd opgestuurd te worden
of door de klant zelf bij ons te worden aangeboden. Het verzenden is voor eigen risico en wij raden u aan altijd verzekerd te verzenden.

•    9.         Hulp op afstand

9.1       Het gebruik van de “hulp op afstand” software is in alle gevallen bij de prijs inbegrepen.
9.2       Door in te stemmen met het gebruik van deze software geeft u Otodoc toestemming om mee te kijken op uw beeldscherm en, indien door u gewenst, 
de controle van uw computer over te nemen.
9.3       De verbinding kan alleen met uw expliciete toestemming worden gemaakt. De gemaakte verbinding is te allen tijde éénmalig en kan, 
nadat de sessie is beëindigd, alleen weer door u zelf worden aangevraagd.
9.4       De “hulp op afstand” software die Otodoc gebruikt is van het bedrijf Teamviewer. Met deze   professionele software garandeert Otodoc u, 
dat de gemaakte verbinding is beveiligd en dat alleen Otodoc meekijkt op uw computer.

•    10.       Aansprakelijkheid

10.1      Otodoc is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Otodoc is uitgegaan van de door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, 
tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Otodoc kenbaar behoorde te zijn.
10.2      Otodoc is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van de klant, of de schade die de klant tengevolge hiervan lijdt.
10.3      Otodoc gaat er van uit dat u zelf reserve kopieën (backup) van uw media heeft gemaakt, wanneer een probleem wordt voorgelegd. Otodoc kan u hierin 
uiteraard wel assisteren, echter Otodoc is nimmer verantwoordelijk voor het welslagen van
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld 
van Otodoc of zijn leidinggevende ondergeschikten.
10.4 Iedere aansprakelijkheid van Otodoc wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot 
maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

     11.       Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden

11.1        De software van Otodoc is auteursrechtelijk beschermd.
11.2   De Software wordt uitsluitend ter beschikking gesteld om te downloaden door     eindgebruikers.    
11.3     De reproductie of herdistributie van de Software in strijd met de auteurswet en kan resulteren in civiel-rechtelijke en/of strafrechtelijke boetes.
11.4     Het kopiëren van de Software voor verdere reproductie of herdistributie is uitdrukkelijk verboden,  Otodoc sluit hierbij alle garanties met betrekking tot de Software uit.

•    12.       Betaling

12.1      Betalingen zijn uitsluitend vooraf op de rekening van Otodoc.
12.2      Otodoc gaat tot levering van de bestelling over wanneer de betaling daarvoor door Otodoc is ontvangen.
12.3      Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
12.4      Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
12.5      De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

•    13        Slotbepaling

13.1      In alle gevallen waarin deze voorwaarde niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Otodoc
13.2      Deze algemene voorwaarden kunnen door Otodoc worden aangepast. Bij wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod zijn de dan geldende voorwaarde van toepassing. 
Otodoc adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

•    14.       Indentiteit van de ondernemer

Naam: Ragip Uzun
Website: www.otodoc.eu
Vestigingsadres: J.Perkstraat 41  1321 VA  Almere
Telefoonnummer: 0031640968990
E-mailadres: [email protected]
KvK nummer: 75198436


Copyright , all rights reserved. otodoc.eu | 2023